Icon REP

Een record aantal deelnemers op de studiedag 9 oktober 2018

Datum: 22 October 2018

Een record aantal deelnemers voor de studiedag van het Register Estate Planning op dinsdag 9 oktober in Veenendaal. De ochtend was voor de gebroeders Schols die de actualiteiten van de estate planning bespraken. ’s Middags stonden blockchaintechnologie, lijfrentenvoorzieningen in de praktijk en erfrecht op het programma.

 

Hand in hand

Gaan huwelijkse voorwaarden en testamenten hand in hand? Freek Schols behandelde dit vraagstuk aan de hand van jurisprudentie.

In de eerste uitspraak ging het om het volgende. Eiseres is weduwe. In 2006 heeft de notaris ten behoeve van eiseres en haar man de huwelijkse voorwaarden gewijzigd en daarin een facultatief finaal verrekenbeding opgenomen. In 2012 heeft de notaris twee testamenten opgesteld ten behoeve van de man van eiseres en eiseres zelf. In 2016 is de man overleden.

Eiseres vordert een verklaring voor recht dat de notaris wanprestatie heeft gepleegd en onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding op grond van het feit dat in de huwelijkse voorwaarden geen verplicht finaal verrekenbeding is opgenomen. Had de notaris in 2006 moeten adviseren een verplicht finaal verrekenbeding op te nemen in de huwelijkse voorwaarden en had de notaris in 2012 bij het opstellen van de testamenten eiseres en haar man moeten informeren over de fiscale gevolgen van het in de huwelijkse voorwaarden opgenomen facultatief finaal verrekenbeding.

De rechtbank is van oordeel dat de zorgplicht van de notaris bij het opstellen van de testamenten niet zo ver strekte dat hij uit eigen beweging onderzoek had moeten doen naar de huwelijkse voorwaarden en had moeten wijzen op de mogelijke fiscale gevolgen die samenhingen met het in die huwelijkse voorwaarden opgenomen facultatief finaal verrekenbeding. De vordering van eiseres wordt afgewezen.

Bij deze uitspraak kwam de notaris dus goed weg maar Freek Schols kon zich voorstellen dat de rechter hier anders had besloten. Hij kwam zogezegd met de schrik vrij. Let dus goed op de huwelijkse voorwaarden want het valt niet altijd op dat het verrekenbeding facultatief is.

Een ander punt waar Schols de estate planner graag op attendeerde is de levensverzekering. Er komen steeds meer uitspraken over polissen van levensverzekeringen. Hij noemde het arrest van de Hoge Raad van 6 juli 2018. ECLI:NL:HR:2018:1102.  Een man wilde zijn partner graag verzorgd achterlaten, maar had de polissen van de levensverzekering niet aangepast. Daar stonden de kinderen nog in vermeld. Wel had hij in zijn testament nadrukkelijk vermeld dat hij zijn nakomelingen wilde uitsluiten als erfgenaam. Volgens de Hoge Raad was een beroep op begunstiging in de polis in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

 

Samenwonen

Zo’n 2 miljoen Nederlanders wonen samen. Wat gebeurt er dan met je geld als je uit elkaar gaat of als een van de twee overlijdt? Besteed hier aandacht aan was het advies van Bernard Schols. Dat is zeker interessant voor een estate planner. Mensen weten zelf niet meer wat ze bij de notaris tekenen. Partnerschapsvoorwaarden, huwelijkse voorwaarden, of gaat het om een samenlevingscontract? Het komt in de beste kringen voor dat niets geregeld is, zo bleek uit een voorbeeld van de recent overleden Aretha Franklin.

Schols illustreerde zijn verhaal met de volgende uitspraak: Rechtbank Gelderland 13 april 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:1697
In deze casus was tussen samenwonende zussen geen notarieel samenlevingscontract gesloten. Na het overlijden van een van de zussen gold  voor de overblijvende zus geen partnervrijstelling.  In het nieuwe uniforme basispartnerbegrip kan iedereen maar één partner hebben en is geen plaats meer voor de zogenoemde meerrelaties. Voor de schenk- en erfbelasting voor de partnergrip wordt teruggekeerd naar de tweerelaties: het huwelijk, de geregistreerde partners en de samenwoners met vergelijkbare onderlinge verplichtingen. Deze begrenzing geldt als gevolg van de uniformering van het basispartnerbegrip in de Algemene wet inzake rijksbelastingen voor alle relevante wetten. Dat werd de zussen fataal. Dit speelt vooral in de agrarische sector.

 

Blockchain

Peter Hofman liet de deelnemers nader kennismaken met het concept certificeren van vermogen en meer specifiek met het benoemen van de civiele en fiscaalrechtelijke mogelijkheden, risico´s en kansen. Zijn ervaring is dat het onderwerp ‘blockchain’ tijdens gesprekken met familiebedrijven regelmatig aan de orde komt. De vragen variëren van de wens werknemersparticipaties in de vorm van tokens vorm te geven tot participatiemaatschappijen die de participaties en de overdrachten hiervan wensen vast te leggen in de blockchain.

Voor het beheer van familievermogens, biedt het certificeren van vermogen tal van mogelijkheden om op maat in lijn met de wensen van de familie vermogen te structureren. Over het algemeen wordt de juridische eigendom en het economische belang bij vermogensbestanddelen gescheiden. Hierdoor kan de ondernemer de zeggenschap behouden en tot in de verre toekomst regelen, terwijl de inkomsten toe kunnen komen aan bijvoorbeeld de volgende generatie of aan medewerkers van de onderneming. Bij de certificering spelen diverse civiel- en fiscaalrechtelijke mogelijkheden en aandachtspunten. Zo lang aandelen in een familiebedrijf binnen de kaders van het bekende aanmerkelijkbelangbesluit worden gecertificeerd, zijn de fiscale gevolgen duidelijk. Het speelveld wordt interessanter zodra er niet wordt voldaan aan deze kaders of als er andere vermogensbestanddelen zoals vastgoed en kunst worden gecertificeerd.

 

Lijfrentevoorzieningen

Erik van Toledo loodste de deelnemers soepel door de materie van de lijfrentevoorzieningen heen. Wat zijn de fiscale gevolgen van de afkoop van een lijfrente en hoe zit met de revisierente? Wat houdt de tegenbewijsregeling in en hoe lang heeft iemand de tijd een lijfrente uit te voeren na expiratie waren onderwerpen die hij behandelde. Onderwerpen die goed aansloten bij de dagelijkse praktijk van deelnemers.

 

Huwelijksvermogensrecht

Wouter Burgerhart nam de definitie van workshop zeer letterlijk en liet de deelnemers vragen stellen met welke issues zij te maken hadden in hun praktijk. Dit leverde boeiende vragen op zoals deze: een echtpaar was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd waarbij later gekozen werd voor omzetting in gemeenschap van goederen.

Een van de partners had aandelen in een B.V. die in de huwelijksgemeenschap vielen en daardoor eigendom werden van beide partners. Nu wilde het echtpaar de aandelen schenken aan een kind. Maar zij liepen tegen de bezitseis op dat men tenminste vijf jaar aandeelhouder moet zijn om te schenken. Volgens Burgerhart is dit inderdaad een beperking.

De studiedag in het voorjaar van 2019 staat gepland op 16 april.